Inkoop en aanbestedingen

Servicepunt71 koopt diensten en producten in voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en  Oegstgeest en Holland Rijnland. Bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, ICT, het ophalen van vuil en het  aanleggen van straten, tunnels en verkeerspleinen. Belangrijke criteria bij inkoop en aanbestedingen zijn de juiste prijs-kwaliteit verhouding, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze contractmanagers controleren of afspraken met leveranciers ook worden nagekomen.

Actuele aanbestedingen

Aanbestedingen publiceren we op Negometrix en Tenderned.

Vragen?

We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

Aanbestedingsbeleid

Voor alle inkopen binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Holland Rijnland en Servicepunt71 geldt een gezamenlijk aanbestedingsbeleid.

Inkoopvoorwaarden

Op de uitvoering van opdrachten door leveranciers voor Servicepunt71 en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Holland Rijnland kunnen de volgende inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. Servicepunt71 geeft advies over de juiste voorwaarden bij opdrachten. Bij reeds afgesloten contracten gelden de voorwaarden zoals bij de start van contract reeds is afgesproken.

We hanteren de volgende inkoopvoorwaarden:

1. Algemene Rijksvoorwaarden voor leveringen 2018

Wij hanteren de Algemene Rijksvoorwaarden voor leveringen 2018 (ARIV-2018) bij de inkoop van producten. De ARIV-2018 bieden een rijksbreed eenvormig kader voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten tussen de rijksoverheid en derden.  Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn maar die niet onder een Werk vallen.

De ARIV-2018 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien het om ICT-producten of -diensten gaat, en dus niet bij de levering van (standaard) software programmatuur of hardware. Daarvoor wordt verwezen naar de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

2. Algemene Rijksvoorwaarden voor diensten 2018

Wij hanteren de Algemene Rijksvoorwaarden voor diensten 2018 (ARVODI-2018) bij de inkoop van diensten. De ARVODI-2018 bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden (alle ministeries en daaronder ressorterende diensten) en derden.

3. Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT

Wij hanteren de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT 2016 (GIBIT-2016) bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT.
De hele life-cycle van IT producten, inclusief bijbehorende diensten, wordt door de GIBIT-2016 gedekt. Dit is inclusief onder meer aanschaf, implementatie, gebruik, onderhoud, exit en bepalingen over het ondersteunen bij overstap naar een andere leverancier.

 4. Uniforme administratieve voorwaarden voor werken en technische installatiewerken 2012 (UAV2012)

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) door Ministers van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Besteedt u alleen de uitvoering aan en voert uw eigen organisatie de andere taken uit dan kunt u de UAV 2012 (Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties) toepassen. Met de UAV 2012 kunt u ook kiezen de directievoering uit te laten voeren door een derde partij, u kunt het ook door uw eigen organisatie laten doen. Overheidsorganisaties passen bij een traditionele bouworganisatievorm in de GWW vrijwel altijd de UAV 2012 toe.

5. De Nieuwe Regeling (DNR2011)

Vastgesteld door de BNA en NLIngenieurs 2011, herziening 2013.

In de DNR2011 is de rechtsverhouding tussen opdrachtgever, architect, ingenieurs en adviseur geregeld. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

Indien de gemeente de DNR2011 van toepassing verklaart horen daarbij de set van uitzonderingen en aanvullingen van SP71.

6. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005)

UAV-GC is een publicatie van CROW.

Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm. De UAV-GC is hier specifiek voor ontwikkeld. Overheidsorganisaties passen bij geïntegreerde bouworganisatievormen vrijwel altijd de UAV-GC 2005 toe. Bij geïntegreerde bouworganisatievormen krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid. Bij traditionele bouworganisatievormen ziet de aanbesteder zich als de deskundige partij en houdt de regie van begin tot eind in eigen hand.

Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt.